Atol Dom Studencki T-9 Politechniki Wrocławskiej

Wrocław, 53-317 Wrocław 53 317 Wrocław-Śródmieście
71 338 00 25 , 725256623
alina.ceglarska@pwr.wroc.pl