Regulamin serwisu internetowego w domenie alejagospodarcza.pl

1. Definicje
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Aleja Gospodarcza - Serwis umożliwiający wyszukiwanie firm czy instytucji według nazwy, branży lub obszaru działalności, który prowadzony jest przez firmę ImaGO! Polska Sp. K.
ImaGO! - firma ImaGO! Polska Sp. K. z siedzibą przy ulicy Dolne Przedmieście 5, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516268.
Baza Danych - baza oznacza zbiór danych, które gromadzone są według określonej metody, osiągalnych indywidualnie, także za pomocą narzędzi elektronicznych, zawierający aktualne dane firm czy instytucji z Polski, pod nazwą "Aleja Gospodarcza", do którego wyłączne prawa przysługują ImaGO!.
Serwis - platforma informatyczna i informacyjna, która podłączona jest do sieci Internet i została stworzona przez ImaGO! i/lub jej partnerów biznesowych, pozwalająca Użytkownikom na korzystanie z narzędzi wyszukiwania oraz z dodatkowych usług, dostępna pod adresem internetowym www.alejagospodarcza.pl.
Użytkownik -oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu w jakikolwiek możliwy sposób.
Wyszukiwarka - oznacza narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie danych, które zawarte są w Bazie Danych.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin ma na celu zapewnienie Użytkownikom zgodnego z prawem korzystania z Serwisu. Regulacje w nim zawarte służą w głównej mierze ochronie gromadzonych i przetwarzanych w Serwisie danych osobowych oraz zapewnieniu prywatności Użytkowników.
2.2. Wszystkie materiały, które przekazywane są przez firmę czy instytucję, stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, a także wykorzystywanie w celach innych niż informacyjne bez wcześniejszej zgody Firmy.
2.3. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje dotyczące Użytkowników, które zawarte są w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne), mogą być wykorzystywane jedynie przez ImaGO! lub inne podmioty w celach technicznych, głównie związanych z gromadzeniem ogólnych, statystycznych informacji niezbędnych do funkcjonowania niniejszego Serwisu oraz z administracją serwerami.
2.4. Użytkownicy Serwisu, którzy korzystają z linka "Moja Aleja", mają możliwość dokonania bezpłatnej rejestracji, co pozwoli im na dostęp do usług Serwisu. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zawiera dane Użytkownika oraz elektroniczny adres umożliwiający kontakt z Użytkownikiem w celu dopasowania prezentowanych w Serwisie treści do potrzeb Użytkowników. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach statystycznych, administracyjnych oraz marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez ImaGO!). Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
2.5. W ramach działającego Serwisu, ImaGO! współpracuje z partnerami biznesowymi udostępniającymi Użytkownikom własne treści czy serwisy. Użytkownicy mogą korzystać z usług przez nich świadczonych z zastrzeżeniem, że do takich usług stosowane są regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez partnerów biznesowych ImaGO!.
2.6. ImaGO! zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu oraz do wprowadzania w nim modyfikacji. Użytkownikom Serwisu przysługuje wyłącznie prawo do korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez ImaGO! i/lub jego partnerów biznesowych bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji w treść lub jej zmiany.
2.7. Akceptując Regulamin Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.

3. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
3.1. ImaGO! zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
3.2. Akceptując Regulamin Serwisu, Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
3.3. ImaGO! zastrzega sobie prawo do zmiany treści i układu Serwisu, a także zawieszenia jego działalności.
3.4. ImaGO! nie udziela gwarancji, że rezultat poszukiwań Użytkownika będzie odpowiadał jego oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości czy przydatności uzyskanych informacji.
3.5. ImaGO! nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkowników Serwisu informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, głównie za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie.
3.6. ImaGO! nie bierze żadnej odpowiedzialności za działanie serwisów czy treści dostarczane przez partnerów ImaGO!, w tym za ochronę danych osobowych i standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach tychże serwisów. Roszczenia w tym zakresie powinny być kierowane jedynie do kontrahentów ImaGO! odpowiedzialnych za dany serwis czy opublikowanie treści.
3.7. ImaGO! nie bierze żadnej odpowiedzialności za transakcje, które realizowane są w ramach serwisów dostarczanych przez partnerów ImaGO!. Wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio do kontrahentów dostarczających serwis, w ramach którego Użytkownik zawarł transakcję.
3.8. ImaGO! nie bierze żadnej odpowiedzialności, w tym głównie karnej, administracyjnej czy cywilnej, za korzystanie z niniejszego Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.9. ImaGO! nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu, który wynika z awarii, przerw technicznych czy w świadczeniu usług przez dostawców internetowych, utraty danych albo wskutek działań siły wyższej.
3.10. ImaGO! nie bierze żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników Serwisu. Użytkownicy zobligowani są do posługiwania się istniejącym i aktualnym adresem e-mail w korespondencji z ImaGO!.
3.11. Zabronione są wszelkie działania utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie Serwisu, w tym negatywnie wpływające na wizerunek Serwisu czy ImaGO!. W przypadku tego typu czynności, ImaGO! zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań mających na celu naprawienie zaistniałej szkody.
3.12. Użytkownikowi Serwisu bezwzględnie zabrania się pobierania i wtórnego wykorzystywania Bazy Danych Serwisu.
3.13. Za naruszenie postanowień Regulaminu Serwisu uważa się także działania luz zaniechania, które mają na celu obejście niniejszego Regulaminu.

4. Prawa własności intelektualnej
4.1. Wszelkie prawa do Bazy Danych należą do ImaGO!. Użytkownicy posiadają dostęp do danych, które zgromadzone są w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę Alei Gospodarczej. Dane uzyskane za pomocą Wyszukiwarki nie mogą służyć do zbudowania innej bazy danych lub włączenia do innej istniejącej bazy danych ani innego komercyjnego rozpowszechniania. Dane te nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem czy zasadami współżycia społecznego.
4.2.Wszystkie zmiany, modyfikacje czy opracowania Bazy Danych oraz inne czynności z nią związane a niezbędne do świadczenia usług związanych z Wyszukiwaniem mogą być dokonywane jedynie przez ImaGO! lub podmioty działające na jej zlecenie.
4.3. ImaGO! informuje, że Serwis wykorzystuje i zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę i zdjęcia. Przyjęty przez Serwis układ prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnej.
4.4. ImaGO! informuje, że umieszczając na łamach Serwisu logo, znaki towarowe czy zdjęcia i elementy graficzne Użytkownik oświadcza, iż posiada do nich prawa autorskie i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik udziela ImaGO! nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w Serwisie logo, elementów graficznych i zdjęć na czas nieokreślony. Udzielona licencja obejmuje prawo do utrwalania i zwielokrotniania techniką fotograficzną czy zapisu cyfrowego, a także innymi możliwymi sposobami reprodukcji, wprowadzania do pamięci komputera, włączenia do zbioru danych ImaGO! oraz powszechnego udostępniania, w tym w sieciach komputerowych czy teleinformatycznych i sieci Internet.
W sytuacji, gdy powyższe oświadczenie okaże się w jakiejkolwiek części lub w całości nieprawdziwe, Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich oraz zobowiązuje się pokryć szkody i koszty ImaGO! związane z powyższymi roszczeniami. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane loga, zdjęcia czy elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.
4.6. Użytkownicy, którzy udostępniają treści na łamach Serwisu wyrażają zgodę na ich wykorzystanie, w ramach użytku osobistego, przez innych Użytkowników a ImaGO! przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet.

5. Ochrona prywatności
5.1. ImaGO! zastrzega, że dostęp do konkretnych treści w ramach Serwisu może być uzależniony od przekazania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. W sytuacji zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych będących w ramach powyższej ustawy danymi osobowymi, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, wraz ze sposobem i celem przetwarzania danych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.
5.2. W przypadku danych niebędących danymi osobowymi, które zostały przekazane przez Użytkownika, ImaGO! dołoży wszelkiej staranności, żeby dane te były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. ImaGO! zobowiązuje się wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach statystycznych, administracyjnych i marketingowych, a także w celu lepszego dopasowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników.
5.3. Użytkownik, akceptując Regulamin Serwisu, upoważnia ImaGO! do przekazania zgromadzonych danych, które nie są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w ustępie 5.1., w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, kontrahentom/partnerom biznesowym ImaGO!.
5.4. Użytkownicy zobligowani są do zachowania w poufności parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności haseł. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkowników i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niezamierzony przez Użytkownika i podjęcie odpowiednich działań przez ImaGO!.

6. Postanowienia końcowe
6.1. ImaGO! ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
6.2. Aktualna treść regulaminu znajduje się zawsze na stronie internetowej www.alejagospodarcza.pl.
6.3. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
6.4. Wszystkie zapytania dotyczące Serwisu powinny być kierowane pod adres: ImaGO! Polska Sp. K. , ul. Dolne Przedmieście 5, 44-240 Żory, kontakt@imagopolska.pl.